• PHUONG BINH GROUP
 • >
 • THIẾT BỊ BẾP

THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP

Thiết Bị Bếp

Máy Móc Thiết Bị

 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 1"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_1",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_1.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_1",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_1",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 2"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_2",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_2.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_2",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_2",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 3"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_3",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_3.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_3",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_3",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 4"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_4",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_4.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_4",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_4",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 5"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_5",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_5.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_5",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_5",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 6"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_6",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_6.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_6",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_6",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 7"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_7",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_7.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_7",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_7",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 8"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_8",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_8.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_8",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_8",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 9"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_9",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_9.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_9",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_9",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 10"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_10",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_10.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_10",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_10",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 11"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_11",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_11.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_11",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_11",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 12"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_12",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_12.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_12",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_12",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 13"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_13",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_13.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_13",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_13",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 14"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_14",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_14.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_14",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_14",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 15"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_15",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_15.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_15",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_15",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 16"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_16",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_16.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_16",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_16",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 17"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_17",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_17.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_17",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_17",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 18"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_18",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_18.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_18",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_18",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 19"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_19",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_19.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_19",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_19",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Máy 20"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_machine_20",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_machine_20.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_machine_20",
    "label": "Tiêu đề"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_machine_20",
    "label": "Link"
   },
 }

Dự án nổi bật

 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 1"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_1",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_1.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_1",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_1",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_1",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 2"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_2",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_2.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_2",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_2",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_2",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 3"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_3",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_3.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_3",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_3",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_3",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 4"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_4",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_4.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_4",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_4",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_4",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 5"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_5",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_5.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_5",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_5",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_5",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 6"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_6",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_6.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_6",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_6",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_6",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 7"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_7",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_7.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_7",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_7",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_7",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 8"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_8",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_8.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_8",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_8",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_8",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 9"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_9",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_9.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_9",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_9",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_9",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 10"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_10",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_10.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_10",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_10",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_10",
    "label": "Link"
   },
 }
Phương Bình Group là đơn vị hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn thiết kế, sản xuất, thi công, lắp đặt thiết bị bếp công nghiệp tại Việt Nam, suốt quá trình phát triển Phương Bình đã thực hiện hàng nghìn dự án trải dài Bắc vô Nam, khẳng định đơn vị uy tín trên thị trường. Đội ngũ các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Phương Bình Group sẽ giúp bạn có các giải pháp lựa chọn thiết bị phù hợp cho nhà hàng, khách sạn và các dự án F&B.
Phương Bình Group là đơn vị hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn thiết kế, sản xuất, thi công, lắp đặt thiết bị bếp công nghiệp tại Việt Nam, suốt quá trình phát triển Phương Bình đã thực hiện hàng nghìn dự án trải dài Bắc vô Nam, khẳng định đơn vị uy tín trên thị trường. Đội ngũ các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Phương Bình Group sẽ giúp bạn có các giải pháp lựa chọn thiết bị phù hợp cho nhà hàng, khách sạn và các dự án F&B
Phương Bình Group là đơn vị hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn thiết kế, sản xuất, thi công, lắp đặt thiết bị bếp công nghiệp tại Việt Nam, suốt quá trình phát triển Phương Bình đã thực hiện hàng nghìn dự án trải dài Bắc vô Nam, khẳng định đơn vị uy tín trên thị trường. Đội ngũ các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Phương Bình Group sẽ giúp bạn có các giải pháp lựa chọn thiết bị phù hợp cho nhà hàng, khách sạn và các dự án F&B.

Đăng kí nhận báo giá

 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 1"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_1",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_1.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_1",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_1",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_1",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 2"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_2",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_2.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_2",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_2",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_2",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 3"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_3",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_3.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_3",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_3",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_3",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 4"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_4",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_4.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_4",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_4",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_4",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 5"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_5",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_5.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_5",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_5",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_5",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 6"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_6",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_6.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_6",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_6",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_6",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 7"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_7",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_7.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_7",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_7",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_7",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 8"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_8",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_8.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_8",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_8",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_8",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 9"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_9",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_9.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_9",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_9",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_9",
    "label": "Link"
   },
 
 {
    "type": "header",
    "content": "Dự án 10"
   },
   {
    "type": "checkbox",
    "id": "show_lan_thietbi_project_10",
    "label": "Hiển thị?"
   },
   {
    "type": "image",
    "id": "image_lan_thietbi_project_10.png",
    "label": "Banner"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "title_lan_thietbi_project_10",
    "label": "Tiêu đề"
   },
  {
    "type": "text",
    "id": "location_lan_thietbi_project_10",
    "label": "Địa chỉ"
   },
   {
    "type": "text",
    "id": "link_lan_thietbi_project_10",
    "label": "Link"
   },
 }
Hiển thị tất cả kết quả cho ""
Hotline: 028 7303 8123
ega-hotline-icon
Zalo